TIME TO KNIT THE FUTURE

TIME TO KNIT THE FUTURE ยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยสู่ยุคต่อไป
ในวันที่อุตสาหกรรมสิ่งทอของโลกเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ภาคธุรกิจสิ่งทอของไทยก็ต้องพัฒนาให้ทันการเปลี่ยนแปลงที่จะตามมาเช่นกัน
กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ขอเชิญทุกท่านมาเตรียมตัวสู้กับความท้าทายและยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยสู่ยุคต่อไป ในงาน TIME TO KNIT THE FUTURE
งานแสดงผลงานของกลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ ที่มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ผู้ผลิตเสื้อผ้าสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน
พบกับ

  • นวัตกรรมผ้าแห่งอนาคต
  • กลุ่มสินค้าผ้าที่เน้นความยั่งยืน
  • ไอเดียการแปรรูปผ้ายืดเป็นเสื้อผ้าที่หลายหลาก
  • การสัมภาษณ์ดาวเด่นแห่งแวดวงธุรกิจสิ่งทอของไทย

ที่จะมาแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสิ่งทอในไทย ช่วยให้ทุกองค์กร ตลอดจน SMEs พัฒนาการทำธุรกิจเสื้อผ้าสู่อนาคตได้อย่างมั่นใจมาร่วมกันยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยสู่ยุคต่อไป วันที่ 30-31 มี.ค. 2566 เวลา: 9:30 น. – 17:30 น. ที่อาคาร PEARL BANGKOK ถ. พหลโยธิน